Комбиниран метод

Комбиниран метод

Директния и косвения метод за изработване на печатни форми се различават съществено по технологични показатели. При директния метод формите имат задоволителна тиражоустойчивост, но невисока графическа точност на възпроизводство, а при индиректния е възможно възпроизводството дори на най.фини елементи от изображението, но тиражоустойчивостта е ниска.

При тази технология е направен опит да се съчетаят предимствата на двата метода: директен и индиректен. В зависимост от това към кой от тях се доближава повече, различаваме:

-         директен – индиректен комбиниран метод;

-         индиректен – директен комбиниран метод.

В първия случай се работи с фотоконтактен филм и светочувствителен разтвор. Филмът се поставя върху подходяща подложка с копирния слой нагоре и върху него в контакт се поставя сухото сито с печатната страна надолу. С помощта на ракел откъм непечатната страна на ситото се нанася светочувствителния разтвор. Формата се изсушава и се отстранява подложката на филма, след което се извършва фотомеханично изграждане на шаблона. Получената печатна форма е с много висока механична устойчивост – достига се тиражоустойчивост над 100000 отп. За да се избегне рефлектирането и дифузията на светлината при експониране, се използват оцветени сита.

Фиг.7. Схематично изображение на печатна форма, изработена по комбинирания метод:

1 – сито; 2 – копирен слой; 3 – подслой; 4 – подложка; 5 – светочувствителен радтвор; 6 – ракел.

Вторият метод, наречен още капилярен, почти съвпада с индиректния начен на работа с тази разлика, че шаблонът се изгражда по фототехнически път след пренасяне на копирния слой от филма към ситото. Филмът с копирната си страна нагоре се поставя върху подходяща подложка. Ситото се промазва от двете страни със специален адхезионен разтвор, след което се притиска с печатната си страна към филма. В резултат на капилярно действие слоя прониква и се задържа в ситото. Следва очуствяване на копирния слой на филма с подходящ разтвор, който се нанася с ракел или друго приспособление. След експонация, измиване и изсушаване подложката на филма се отстранява от печатната форма.

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.