Метални сита

Метални сита.

За изработване на метални сита се използва главно тел от фосфорен бронз или неръждаема стомана. Металните нишки са с диаметър от 0,05 до 6,00мм с точност +/- 0,001мм и висока гладкост. Металните сита имат редица преимущества, основните от които са следните:

1)      относително голяма площ на отворите на ситото (с 25% повече в сравнение със ситата от естествена коприна), което обезпечава добро преминаване на мастилото;

2)      значителната дебелина на ситото позволява нанасянето на по-дебел слой мастило, когато това е необходимо;

3)      висока разрешаваща способност, т.е. възможност за възпроизводство на микрощрихи с растер до 60 лин/см тъй като плътността на ситата достига 200 нишки/см.;

4)      висока устойчивост към действието на киселини и основи;

5)      възможност за използване на термопластични мастила (хромникеловата стомана притежава голямо електрическо съпротивление; този ефект може да бъде използван при награпяване на печатната форма с електрически ток за печат с термопластични мастила);

6)      възможност за използване на ситата при всички методи за изработване на печатните форми.

Основният недостатък на металните сита е необходимостта от много внимание и прецизност при работа с тях. Сита дори и с малки дефекти (вдлъбнатини, изкривявания, разтягане) са непригодни за употреба. Само някои незначителни дефекти могат да се поправят чрез леко валцоване на неопънатото сито, а отстраняване на дефекти на формата е невъзможно.

Освен това металните сита, за разлика от влакнестите материали, притежават незначителна степен на удължение и ниска еластичност. Тези свойства от една страна играят положителна роля при многоцветен печат, когато е необходим точен пасер, а от друга се усложнява конструкцията на печатната рамка.

Ситото трябва да притежава макар и незначителна еластичност и понякога за увеличение на еластичността към ситото се пришиват ленти от еластичен материал.

Като други недостатъци на металните сита могат да се посочат: умора на метала; по-ниска устойчивост на удар и натиск в сравнение със ситата от изкуствени материали; опасност от корозия; по-висока цена.

Фирмите Stork Brabant B.V. (Холандия) и Yohanes Zimmer (Австрия) произвеждат безшевни метални сита с цилиндрична форма за ротационни ситопечатни машини. Фирмата Haver & Boecker (Германия) произвежда каландрирано метално сито, при което дебелината на мастиления слой се намалява с около 30%, но и еластичността на ситото е по-ниска.

Не само материалът, но и начинът на преплитане (сплитка) на ситовите платна имат значение за получаването на ситопечатната форма с желани свойства. Може да бъде дадено следното определение за тъкане: кръстосване под прав ъгъл най-малко на две нишки с цел те да образуват едно цяло. Особено важно е при ситовите платна вътъкът да е перпендикулярен на основата, защото само така могат да се получат равномерни квадратни отвори. При производството на ситови платна се използват основно три вида сплитки.

Фиг.9. Видове сплитки.

а) сплитка „платно”; б) ажурена сплитка; в) комбинирана сплитка.

1. Ажурена сплитка – съставена е от две системи основни нишки и една система вътък. При тъкането едната основна система е фиксирана, а другата минава веднъж отляво, веднъж отдясно на нея. По такъв начин вътъкът попада в бримка и е невъзможно да се измести в страни (фиг.9б).

2. Сплитка „платно” – най-използван и най-прост вид; нишките на основата и вътъка се скръстосват веднъж отгоре, веднъж отдолу; получават се близки до оптималните квадрати отвори; недостатък е това, че нишките могат да се изместят една спрямо друга, което понякога се предотвратява чрез каландриране (фиг.9а).

3. Комбинирана сплитка – съвместява двата посочени по-горе методи (фиг.9в).

Тъканите на ситата могат да бъдат изтъкани от едновлакнести и многовлакнести нишки. Ситата от многовлакнести нишки са загубили практическото си значение и напълно са заместени от едновлакнестите. Този факт се обяснява с това, че те не могат да бъдат почистени от мастилото напълно, което в процеса на печат прониква в структурата на нешките.

Останалите важни характеристики на ситото като брой на нишките на см, дебелина на платното, дебелина на нишките, отворена площ в % – определят номера на платното. При металните, полиестерните и полиамидните влакна номерът на ситото отговаря на броя нишки на см. При ситата от изкуствен материал с помощта на букви към номера се определя и качеството на ситото в зависимост от дебелината на платното. На долните фигури е изяснен смисълът на означенията S, T, HP (съотв. Тънко, средно, много дебело) (фиг.10).

Фиг.10. Характеристики на ситото.

Трябва да се има предвид, че посочените по-горе номера и буквени означения не са единни и всяка фирма ги тълкува по различен начин. Затова не е възможно да се сравнява качеството на платна от различни фирми само по марката им. По-долу е показана извадке от техническата характеристика на ситата, произваждани от фирмата Zuricher Beuteltuchfabrik. Тя може да създаде, мака и слаба представа за видовете сита, които се използват в ситопечата.

Техническа характеристика на сита, произвеждани от фирма Zuricher Beuteltuchfabrik

Номер на ситото Размер на отворите, mm Коефициент на живо сечение Дебелина на тъканта, mm
73S 92 46.5 69-73
73T 89 43.0 76-80
73HD 75 31.0 97-103
77S 85 44.0 71-73
77T 80 38.0 77-81
81S 87 49.0 60-63
81T 79 42.5 71-73
81HD 73 35.0 81-83
90S 75 46.5 59-61
90M 72 42.0 60-65
90T 60 38.0 69-71
90HD 64 32.5 75-78
95S 68 44.0 60-64
95M 65 39.0 62-66
95T 62 35.0 71-74
95HD 65 28.5 77-80
100S 61 40.5 50-52
100T 58 36.0 62-65
100HD 54 31.0 68-71
110S 59 45.5 48-50
110T 55 37.0 56-60
110HD 52 32.0 69-72
120S 53 41.0 47-51
120T 48 33.5 57-59
120HD 45 29.0 69-71
130S 46 37.0 50-53
130T 42 30.0 55-58
140S 41 34.0 51-54
140T 37 26.0 55-58
150S 36 30.0 52-55
150T 30 21.5 52-58
165S 30 25.0 52-54
165T 25 17.5 66-69
180S 25 21.0 53-56

Забележка: S-тънко, М-средно, Т-дебело, HD-много дебело

Изборът на вида сито зависи от условията на печат и трябва да се извършва внимателно във всеки отделен случай. Основните принципи са:

  1. В зависимост от печатния материал и изображението:

-         при структурирани повърхности се избира сито с по-нисък номер;

-         за възпроизвеждане на фини елементи е подходящо сито и по-висок номер;

-         при растеров печат е нужно сито с много висок номер.

  1. В зависимост от използваното мастило:

-         сита с номер под 100 са подходящи за печат с текстилни, керамични, глазиращи мастила, гланцови мастила и др.

-         Сита с номер над 100 са подходящи при печат с матови и транспарентни мастила, мастила за печат върху изкуствени материали и др.

  1. В зависимост от дебелината на мастиления слой и начина на сушене:

-         по-дебелите сита дават по-дебел мастилен слой;

-         бързосъхнещите мастила и тези УВ-сушене се печатат през по-тънки сита;

  1. Предназначение на ситата от различни материали:

-         копринените сита все повече губят областите си на приложение;

-         за растеров печат и печат върху обемни тела се използват сита от полиамидни и полиестерни платна;

-         металните сита се използват в текстилната и керамичната промишленост, за производство на тапети, печатни плаки.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.