Archive for the ‘МАТЕРИАЛИ’ Category

Принципно нови технологии за изработване на ситопечатни форми.

Принципно нови технологии за изработване на ситопечатни форми. През последните години се разработват нови технологии за изработване на ситопечатни форми, като основна цел е опростяване и ускоряване на технологичния процес. През последните години се разработват принципно нови технологии за изроботване на ситопечатни форми, като основна цел е опростяване и ускоряване на технологичния процес. Едно от [...]

Копирни слоеве за индиректно изработване на печатни форми.

Копирни слоеве за индиректно изработване на печатни форми. Съдействат множество материали за получаване на ситопечатни форми по индиректния метод. Известни и използвани са копирните материали на следните фирми: Ulano (Швейцария): Super – Poly – X, Poly – X – за очуствяване на място с бихромат: Blue Poly Super Prep Ulancron Предварително очуствени; копирният им слой [...]

Копирни слоеве за директно изработване на ситопечатни форми.

Копирни слоеве за директно изработване на ситопечатни форми. Първоначално са били използвани разтвори на желатин, очуствен с амониев, калиев или натриев бихромат. В момента тези слоеве губят приложението си, защото при тях са нужни голям брой технологични операции и получените форми са с несигурно качество. Усъвършенстването на копирните слоеве е било в посока на заменяне [...]

Копирни слоеве

Копирни слоеве Общо зискване към копирните слоеве за ситопечатни форми е да имат достатъчна механична якост, достатъчна еластичност и да запазват тези си свойства по време на печат и при изменение на условията (температура и относителна влажност на въздуха) в работните помещения.

Фотоформи

Фотоформи При фотомеханичното изработване на печатни форми за копиране се използват щрихови или растерирани позитивни фотоформи. За постигане на високо качество на отпечатъка към оригиналните за ситопечат се поставят следните специални изисквания, характерни за ситопечата: -         ширината на щрихите и разстоянието между тях в оригинала трябва да са такива, че след репродуциране върху фотоформа те [...]